Design&hosting BIAnet    
 
Добре дошли!
   
Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
/БКИХСБ /
е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ. Осъществява дейност в частна полза на своите членове. Учредена е на 05.02.1992 год и съдебно регистрирана на 02.06.1993 год. Седалището й е в гр.София, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25>>
АКТУАЛНО

Във връзка с прилагането на Утвърден Стандарт “България” за основните видове хляб, БКИХСБ уведомява всички хлебопроизводители, че могат да закупят запазената марка на стандарта от офиса на Камарата, гр.София, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25.
Лице за контакт – Лора Дончева, тел: 0889 49 40 40


ПРОЦЕДУРА

за получаване на право на производство на хляб по Утвърден Стандарт “България”

#

1. Молба свободен текст до Директора на Областната Дирекция по Безопасност на храни (ОДБХ).
2. В срок от 7 работни дни назначена комисия извършва проверка на място.
3. Директорът на Областната Дирекция по Безопасност на храни изпраща писмо-уведомление на одобрения производител.
4. Одобреният производител закупува правото на ползване на запазената марка на Утвърдения стандарт от браншовата организация.

ЛЕГАЛНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УТВЪРДЕН СТАНДАРТ "БЪЛГАРИЯ" КЪМ 2.06.2017 Г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: гр.София 1000, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25, тел: 0889 49 40 40
e-mail: bread_industrial@abv.bg