Design&hosting BIAnet    
Представяне  
     
     
Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България / БКИХСБ / е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.Осъществява дейност в частна полза на своите членове.
Учредена е на 05.02.1992 год и съдебно регистрирана на 02.06. 1993 год. Седалището й е в гр.София 1000, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25.
Браншовата камара е сдружение на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, които експлоатират механизирани и индустриални линии с висока производителност. Има 54 члена, в т.ч. :
 • Индустриални хлебопроизводствени и сладкарски фирми;
 • Фирми, доставчици на машини, съоръжения, консумативи и др. за хлебопроизводството и сладкарството;
 • Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив ;
 • Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии;
Членовете на камарата имат най-висок пазарен дял в бранша – произвеждат около 75% от хляба, 30% от хлебните изделия и 20% от сладкарските изделия в страната.

Структура
Органите на управление на Браншовата камара са :
 1. Върховен орган - Общо събрание ;
 2. Управителен орган - Управителен съвет с председател;
Основни функции на органите на Браншовата камара :
Общо събрание - състои се от всички пълноправни членове на камарата :
 • приема,изменя и допълва устава;
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • приема основни насоки и програма за дейността на Браншовата камара;
 • приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • приема бюджета на камарата и др.
Управителен съвет - състои се от 7 члена :
 • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Браншовата камара, проект за бюджет и изключване на членове на камарата;
 • приема нови членове;
 • изключва членове на камарата;
 • избира от състава си председателя на УС;
 • определя реда и организира извършването на дейността на Браншовата камара и носи отговорност за това и др.
Председател на УС : Димитър Петков
Печатни издания :
Сп. “ Български хляб”,
Ръководство за добри производствени и хигиенни практики,
Ръководство за НАССР;
 Членове на Управителния съвет
 1. Димитър Петков - "Хлебопроизводство" ООД - гр. Габрово
 2. Лъчезар Лазаров – "Хлебозавод Стражица" - гр. Стражица
 3. Георги Христов - "Симид София" ЕООД - гр. София
 4. Митко Караджов - "СИМИД Агро" - гр. Пловдив
 5. Тенчо Лилянов - "Хлебна промишленост" АД - гр. Харманли
 6. Иван Стойчев "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД - гр.Троян
 7. “Бред Къмпани България” ООД - гр. Сливен


Устав на БКИХСБ
Устав на БКИХСБ
Свидетелство за марка
   
   
 
  Нагоре