Design&hosting BIAnet    
Издания  
     СПИСАНИЕ “БЪЛГАРСКИ ХЛЯБ”

Списание “Български хляб” е печатно издание на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България. То е специализирано пълноцветно тримесечно списание и достига до всички членове на БКИХСБ /всички хлебозаводи в страната и много други хлебопроизводители /, фирми обслужващи бранша /суровини, машини, и др./, други браншови организации от хранително-вкусовата промишленост, държавни институции, учебни заведения. Списанието излиза от януари 2004 година.
Целта на списанието е да бъде в помощ на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, като им предоставя всестранна и полезна информация относно организационния живот на Браншовата камара, изискванията към хлебопроизводствените фирми в процеса на присъединяване към ЕС, тяхната работа при новите условия и др. Освен това, задача на списанието е да информира заитересованите в хлебопроизводствения бранш за нови технологии, техника, суровини, материали и консумативи за хлебопроизводството и сладкарството в страната и чужбина.
Списанието съдържа рубрики, свързани с тенденциите в развитието на българското и чуждестранно хлебопроизводство, с актуални проблеми, поставени за решение пред фирмите в хлебопроизводствения сектор на национално и световно равнище. Представя се информация относно актуалната нормативна уредба, касаеща хлебопроизводството и промените, които търпи тя. “Български хляб” представя фирми и компании, обслужващи българските хлебопроизводители - техните машини, консумативи, суровини,услуги и др. В рубриката “Браншови календар” се дава информация относно мероприятията, които предстоят да се проведат от БКИХСБ, като Заседанията на Управителния съвет и Контролната комисия, работните срещи и семинари по НАССР и ЗБУТ, които се организират от Браншовата камара, Заседанията на Президиума на Международната асоциация на индустриалните хлебопроизводители, на която БКИХСБ е член, както и информация за съвместни инициативи с Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Българска асоциация по хранителна и питейна индустрия. Във всеки брой на списанието се съдържа информация за актуалните изложения и панаири, касаещи хлебопроизводствения сектор, които предстоят да се проведат в България и чужбина. Особено интересни и любопитни са рубриките, свързани с представяне на музеите на хляба по света, полезната информация за бизнеса и интересни факти за хлебопроизводството. Всеки брой на списанието включва както традиционни български рецепти, така и оригинални рецепти от другите страни за хляб и сладкарски изделия.
В списанието се представят възможностите на фирмите, обслужващи хлебопроизводството пред индустриалните хлебопроизводители и сладкари и пред други по-малки производители, като рекламната тарифа на списанието е:
–  една пълноцветна вътрешна страница с формат А 4 – 300 лв.
–  половин пълноцветна вътрешна страница – 200 лв.
Абонаментът за списанието е 20 лв., като абонирането може да стане чрез превод по банковата сметка на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България:
“Банка ДСК” ЕАД-
клон 4 – София;
IBAN: BG64STSA93000014016214
BIG: STSABGSF
като се посочи “абонамент за списание”

За контакти:
Сп. - София, ул. “Сребърна” № 21,
тел/факс.: 02/ 969 80 61, тел.: 02/969 8059
e-mail: bread_industrial@abv.bg
 
   
 
   


Р Ъ К О В О Д С Т В О
за добри производствени и хигиенни практики в индустриалното производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Ръководството за добри производствени и хигиенни практики е разработено съгласно чл.17, ал.4 от Закона за храните , съвместно с Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив и е утвърдено от Националния съвет по безопасност на храните към Министерски съвет.
Представлява система от основни технологични и хигиенни правила за работа, които трябва да се съблюдават при производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия с цел да се сведе до минимум риска от замърсяването им чрез производствената или човешка дейности. Правилата се отнасят до персонала, помещенията,машините, апаратите, техническите съоръжения, суровините, материалите, готовата продукция, технологичния процес, системите за контрол, хигиенното поддържане, документацията и информационната обезпеченост.Представени са изискванията към територията на предприятието, неговите сгради, водоснабдяване и канализация, като част от средата и условията за качествено и безопасно производство.Разгледани са обслужващите дейности, имащи отношение към качеството и безопасността на хляба, хлебните и сладкарски изделия - транспорт, санитарна обработка, отпадъци, борба срещу вредителите.
Ръководството е разработено в съответствие с препоръките на Комисията Кодекс Алиментариус към Световната здравна организация /WHO / и Организацията по прехрана и земеделие / FAO / към Организацията на обединените нации. Принципите, заложени в ръководството, включват изисквания, които са основа за разработването и внедряването на Система за осигуряване безопасността на храните.
То е задължително помагало в работата и отговорностите на работодателите, технолозите и целия ръководен персонал при разработването на фирмени ръководства за добри производствени практики, които са съобразени със специфичните особености и различия в отделните предприятия.
Ръководството е издадено през м.март 2003 год и е на разположение на членовете на Браншовата камара и останалите хлебопроизводители и сладкари.

Р Ъ К О В О Д С Т В О
за прилагане на принципите на НАССР

НАССР е система за управление на безопасността на храните чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физическите опасности от производството и доставката на суровините до производството, дистрибуцията и потреблението на крайния продукт.
Ръководството е разработено в съответствие и на базата на насоките на Комисията на Кодекс Алиментариус по Хигиена на храните, Европейското законодателство и разработените и утвърдени международни модели за подпомагане на индустрията. То има за цел да запознае ръководителите, мениджърите и отговорните служители в хлебопроизводствените и сладкарски фирми с основните принципи на системата за самоконтрол НАССР, която следва да се внедри в индустриалното хлебопроизводство и сладкарство до края на 2006 година.
В ръководството подробно и последователно са изяснени отделните моменти от разработването на НАССР сиситемата – създаване на НАССР план, неговото прилагане и поддръжка.Комплектовано е с приложения за технологична схема на производствения процес, въпроси които трябва да се имат предвид при извършване анализ на опасностите, дърво на решенията за определяне на критичните контролни точки / ККТ / и др.
Ръководството е издадено през м. май 2004 год и е на разположение на членовете ная Браншовата камара и останалите хлебопроизводители и сладкари.
   

Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България разполага с утвърдени сборници и ръководства и може да предостави на членовете си разходни норми и технологии за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия :
     
     
 
     
 
     
  Нагоре