Design&hosting BIAnet    
Членове и условия за членство

 
     
Ако желаете да станете член на БКИХСБ, трябва да ни изпратите молба по образец, която можете да свалите от тук...

Условия за членство :
Кандидатите за членове са длъжни да :
 • Приемат и спазват устава на Браншовата камара;
 • Изпълняват решенията на Общото събрание и ръководните органи;
 • Дават право на Браншовата камара да ги представлява по линията на тристранното сътрудничество с държавата и синдикатите;
 • Внасят редовно членския внос, определен от Общото събрание;
 • Да не са политически партии, синдикални и религиозни организации;
Предимства за членовете на Браншовата камара :
 1. Интересите им се представляват и защитават на местно, общинско, областно, браншово и отраслово равнище;
 2. Защита на интересите им пред държавните, обществените и международните органи и организации;
 3. Осигуряване на обучение и повишаване на квалификацията им;
 4. Получават професионална информация за новости в техниката, технологията, асортимента, консумативи, опаковки и др.
 5. Участват в организирани от камарата работни срещи, симпозиуми,конференции, презентации на фирми, участия и посещения на панаири, изложения и др. в страната и чужбина;
 6. Получават богата информация за европейското и българското хармонизирано законодателство и изискванията за присъединяване към ЕС;


Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България има 98 члена, основната част от които са индустриални хлебопроизводствени и сладкарски фирми. Членове са и определен брой проспериращи средни по големина фирми, изявени производители на специфична тестена продукция, кооперативни сдружения, научни и учебни заведения и фирми, доставчици на машини, съоръжения и консумативи за хлебопроизводството и сладкарството. Всички членове, съгласно устава, имат еднакви права и задължения.
Структурата на членския състав на Браншовата камара:
 • индустриални хлебопроизводители и сладкари – 77%
 • кооперативни сдружения - 9,5%
 • научни и учебни заведения - 2,5%
 • фирми, доставчици на машини и съоръжения - 11%

Ежегодно членската маса на Браншовата камара се увеличава с около 10%.
В Браншовата камара членуват почти всички едри индустриални производители. Значителна част от членовете разполагат със собствени мелници, силозни стопанства за зърно, а някои арендуват и земеделски земи. Целта на камарата е да обхване всички индустриални хлебопроизводители и сладкари в страната.
Фирми доставчици на хлебопекарно оборудване, членове на БКИХСБ, чиито услуги могат да ползват всички наши членове са:

“ Аналитика “ ЕООД - консумативи
бул. “ Цариградско шосе “ , 7-ми км.,
БИЦ - ИЗОТ, пощ.кутия 3
София – 1784 ,
тел. 971-80-31, факс: 971-84-11
  “ П. И. К. Ко “ АД - консумативи
София 1532, Казичане,
Промишлена зона – Север
Тел. 999-50-31,32,33,36;
факс : 999-95-14
     
“ АНЛ - България “ ООД-опаковъчни машини и материали
София 1700,
бул. “ Симеоновско шосе “ № 40
Тел. 868-93-10, 962-19-89,
факс : 02/868-10-35
  “ТЕХРА” ООД – консумативи
София 1164, ул. “Синчец “ 5,
Тел. 963-40-64; 963-40-66
факс 963-40-59
     
„ДАФА” ЕООД - консумативи
Пловдив 4003,
ул. “ Пазарджишко шосе “ № 82,
пощ. Кутия 125
Тел. 032-944-555,
факс : 032-943-331
  “ Льо Сафр – България “ ЕООД - хлебна мая
София 1113,
ул. “ Фр. Ж. Кюри “ № 4
Тел. 731-439,
тел./ факс : 731-421
     
АГРИФЛЕКС- машини и съоръжения
София 1309,
бул. “Т. Александров“ № 137, ет. 5
Тел./ факс : 02/920-08-57,
 02/920-16-84
  “ Булпен “ ЕООД - машини и съоръжения
Пловдив 4000,
ул. “ Григор Пърличев “ № 13
Тел./ факс : 032- 678-177, 032-699-625
     
“ Хлебмаш “ ООД - машини и съоръжения
Пазарджик 4400,
ул. “ Странджата “ № 21
Тел. 034-449-090, 034-449-089, факс: 034- 449-073
 
    
   
     
  РЕГИСТЪР НА ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ... Нагоре