Design&hosting BIAnet    
Нормативни документи

 
     
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за храните/ обн.,ДВ, бр 90/1999 г.; изм бр. 102/2003 г., бр. 79/2004 г., бр.87,99 и 105/2005 г., бр.31/2006 г./
 • Постановление N 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и предоставянето на храните, ДВ, бр. 62 от 28.07.2000г., изм., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр.19 от 28.02.2003 г., бр. 100 от 14.11.2003 г.
 • Постановление N 79 за изменение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните ДВ, бр. 40 от 19.04.2002 г.
 • Постановление N 251 на МС от 06.11.2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г.
 • Наредба № 23 от 17. 05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителна информация при етикетирането на храните.ДВ, бр.53 от 12.06.2001 г.
 • Наредба № 8 от 16.04.2002 за изискванията към използване на добавки в храните, ДВ, бр. 44 от 29.04.2002 г.
 • Наредба N 19 от 8.08.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ на консерванти за повърхностна обработка на цитрусови плодове, ДВ, бр. 80 от 20.08.2002 г.
 • Наредба N 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни ДВ, бр. 104 от 6.11.2002 г.
 • Наредба № 15 от 28.06.2002 за изискванията към използване на ароматични продукти в храните, ДВ, бр. 70 от 19.07.2002г.
 • Наредба N 24 от 17.05.2001 г.за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаса, предназначени за контакт с храни, ДВ , бр.13 от 5.02.2002 г.
 • Постановление N 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр.107 от 15.11.2002 г.
 • Постановление N 252 на МС от 06.11. 2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.
 • Постановление N 248 на МС от 06.11.2002 за приемане на Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.
 • Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните/ обн., ДВ, бр.55, 2006 г./
 • Постановление N 237 на МС от 28 ноември 2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразени храни, ДВ, бр. 114 от 06.12.2002
 • Наредба № 5 за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти,ДВ, бр. 39 от 18.05.1984 г., последно изменена бр.55 от 04.06. 2002 г.
 • Наредба № 11 от 11.07.2000 за максимално допустимите количества микотоксини в храните, ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.
 • Наредба № 12 от 21.05.2002 г.за норми за максимално допустими количества от тежки метали като замърсители в храни, ДВ, бр. 55 от 04.06.2002г.
 • Наредба N 6 от 28.03.2002 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им, ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.
 • Постановления N 251 на МС от 06.11.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.
 • Постановление N 23 на МС от 30.01. 2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, ДВ, бр. 11 от 06.02.2001 г., изм. И доп., бр. 96 от 9.11.2001 г.
 • Наредба N 22 от 13.10.2003 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за вземане на проби от храни, ДВ, бр. 93 от 21.100.2003 г.
 • Закон за измерванията ДВ, бр. 46 от 07.05.2005 г.
 • Постановление N 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., изм. И доп., бр. 114 от 30.12.2003 г.
 • Постановление N 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г. 
     
  Нагоре